THÔNG CÁO BÁO CHÍ

16.09.2016

  Phái đoàn thuộc chương trình „Gia Cầm Châu Âu – chất lượng là sức mạnh” đã có mặt tại […]

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.