An toàn và chất lượng

Nhóm tiêu chuẩn an toàn cùng kiểm tra chất lượng liên quan đến mỗi giai đoạn sản xuất gia cầm. Trách nhiệm này là cơ sở đảm bảo những tiêu chuẩn cao bắt buộc cho tất cả các nước Liên minh Châu Âu.Quá trình giám sát an toàn và chất lượng thực phẩm có thể chia thành các mặt bằng trách nhiệm khác nhau, mà khi cùng được thực hiện, sẽ bảo đảm cho các đối tác kinh doanh và người tiêu dùng cuối cùng nhận sản phẩm an toàn với đặc tính và giá trị mùi vị độc đáo. Trong số hàng loạt những thẩm quyền liên quan đến giám sát an toàn và chất lượng thực phẩm, những thẩm quyền quan trọng nhất là:

  1. Đơn vị kiểm định Liên minh – cơ quan trong Liên minh Châu chịu trách nhiệm về việc kiểm tra những quy định pháp lý cùng với thanh tra trên lãnh thổ Liên minh và ngoài Liên minh là Tổng Giám đốc Hội đồng Châu Âu Y tế và An toàn thực phẩm (DG SANTE). Nhiệm vụ chính của các chuyên gia DG SANTE là kiểm duyệt các hệ thống kiểm tra trong các nước EU nhằm mục đích để những nhà sản xuất trong nước chấp hành những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao EU. Cơ quan này của Hội đồng Châu Âu đóng vai trò mấu chốt trong việc xây dựng chính sách của Liên minh Châu Âu trong phạm vi an toàn và chất lượng thực phẩm cùng thức ăn cho gia súc, và cả trong lĩnh vực thú y và sức khỏe gia súc. Các chuyên gia của DG SANTE thường xuyên kiểm tra các cơ quan trong nước dưới góc độ bảo đảm áp dụng đồng nhất những quy định liên minh trên lãnh thổ toàn EU.
  2. Sự kiểm tra thường xuyên của các cơ quan thú ý–các cơ quan thú y thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, dựa vào những quy định EU được xác định. Trong những nhiệm vụ của các cơ quan có việc kiểm tra nông trại và chăn nuôi gia cầm từ lúc mang trứng, quan tâm đến tình trạng tốt của gia súc trong quá trình chăn, nuôi và giết mổ cùng việc chế biến tiếp theo. Các cơ quan thẩm quyền quan tâm đến an toàn và chất lượng thức ăn của gia súc, cùng với chữa bệnh gia súc đúng đắn trong trường hợp có bệnh. Gia cầm được khám nghiệm trước khi chuyển tới lò mổ, tiếp theo sản phẩm được khám nghiệm thú y trước khi chia nhỏ và đóng gói, và bị kiểm tra cả dưới gói độ mầu sắc, thớ thịt và mùi. Kết quả những việc kiểm tra được ghi văn bản và phân tích, điều đó bảo đảm sự giám sát thường xuyên dưới góc độ an toàn và chất lượng gia cầm được sản xuất.
  3. Những giải pháp có hệ thống quản trị chất lượng và các khía cạnh an toàn– tất cả các xí nghiệp công nghiệp thực phẩm trên lãnh thổ EU có trách nhiệm đưa vào áp dụng các chương trình đồng bộ cho việc quản trị an toàn và chất lượng thực phẩm được sản xuất: Good Manufacture Practice (GMP), Good Hygiene Practice (GHP), Sanitary Performance Standards (SPS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), International Organization for Standarization (ISO). Nó cũng là cơ sở sáng tạo ra những hệ thống chất lượng cục bộ, tập chung vào việc biên soạn các phương pháp sản xuất, bảo đảm chất lượng cao, dựa vào những kĩ thuật chăn nuôi tự lựa chọn riêng. Ví dụ một hệ thống chất lượng nội địa, không bắt buộc là hệ thống QAFP (Quality Control for Food Products) , được đưa vào áp dụng bởi các nhà sản xuất mong muốn bảo đảm chất lượng cao và đầy đủ an toàn sản phẩm của mình bằng một cách đặc biệt. Hệ thống QAFP, ngoài những điều kiện áp đặt bởi các hệ thống quy định bới pháp luật, bao gồm những đo đạc thêm và kĩ thuật phục vụ việc bảo đảm chất lượng – ví dụ đo nồng độ pH của thịt ở những thời điểm xác định khi làm lạnh thịt, có ảnh hưởng tới các thông số chất lượng cuối cùng của sản phẩm.

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.