Những đòi hỏi về nhập khẩu

Nhập khẩu thịt gia cầm từ các nước Liên minh Châu Âu dựa trên những thỏa thuận thương mại, kí kết giữa Liên minh và các nước thứ ba. Các hợp đồng tôn trọng cả những quy định liên minh, cũng như hàng loạt đòi hỏi quy định ở những nước thứ ba liên quan. Các tổ chức chịu trách nhiệm phát triển các quy tắc và yêu cầu bao gồm: ở cấp EU – Ủy ban châu Âu, ở cấp các nước Liên minh châu Âu – các dịch vụ thú y, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại hoặc Bộ Hợp tác Quốc tế. Những thỏa thuận đó phần lớn là tổ hợp những nguyên tắc chung cho lĩnh vực hợp tác với các nước Liên minh Châu Âu, đồng thời lưu ý tính đặc thù và những văn bản pháp lý của từng nước mà những hợp đồng đã được kí kết với các nước đó.

Trong trường hợp nhập khẩu thực phẩm từ một nước thành viên cần kiểm tra trên trang web của các cơ quan thú y nước đó, xem trong trường hợp một sản phẩm xác định những nguyên tắc của nó có được giải quyết bởi thỏa thuận kí kết hai bên giữa chính quyền nước nhập khẩu và chính quyền nước xuất khẩu không.

Những nguyên tắc chung cho nhà nhập khẩu thịt gia cầm từ các nước EU:

 • * Tất cả các sản phẩm gia cầm, cả cho thị trường Liên minh, cũng như xuất khẩu ra ngoài biên giới EU phải được sản xuất đúng như luật Châu âu hiện hành, khẳng định tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh cao cũng như thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng cùng những nguyên tắc tôn trọng tình trạng tốt của gia súc và môi trường tự nhiên. Chứng nhận, ở hình thức chứng chỉ thú y xuất khẩu, là bắt buộc khi xuất khẩu thực phẩm ra ngoài địa bàn EU và được kiểm tra bởi các cơ quan được chỉ định của các nước nhập khẩu, trong quá trình cấp phép phân phối sản phẩm.
 • Chỉ những xí nghiệp có thẩm quyền xuất khẩu mới được phép xuất khẩu thịt gia cầm từ các nước EU sang các nước thứ ba. Các xí nghiệp đó bị giám sát đều đặt của các cơ quan thú y nước thành viên EU sở tại, và cũng bị kiểm duyệt của các cơ quan kiểm tra của Liên minh Châu ÂU (chuyên gia từ DG SANTE) cùng các cơ quan tương ứng của các nước nhập khẩu thịt gia cầm từ Liên minh.
 • Trước khi bắt nối hợp tác với nhà sản xuất thịt ở EU , nhà nhập khẩu cần nhận biết những chi tiết pháp luật về các quy định pháp lý và hải quan cho từng loại thịt gia cầm sang thị trường mục đích. Những thông tin đó được tiếp cận và cập nhập liên tục trên trang web của Hội đồng Châu Âu, ở tiểu mục về hợp tác thương mại ( đường link trang web: madb.europa.eu). Những người vào trang web có thể nhận biết với những thông tin chi tiết , chẳng hạn về: những điều kiện hợp tác chung và thỏa thuận kinh tế, phần sản phẩm thực phẩm, trong đó sản phẩm thịt, nhãn hiệu, thủ tục hải quan, thuế nhập khẩu, hay chứng chỉ bắt buộc.
 • Những thông tin chi tiết về những nguyên tắc chính xuất khẩu thịt gia cầm từ EU sang các nước thứ ba, trong đó: danh sách các xí nghiệp được phê chuẩn xuất khẩu sang một nước, những giấy tờ phải kèm theo trong bưu phẩm, trong đó mẫu chứng chỉ sức khỏe, cũng như những quy định nông-thực phẩm hay đòi hỏi của thị trường đó, có trên những trang web của các cơ quan thú y của các nước Liên minh. Các giấy tờ đó là cơ sở bắt mối hợp tác thương mại giữa nhà sản xuất từ EU và nhà nhập khẩu thịt.
 • Xuất khẩu sản phẩm thực phẩm từ các nước EU, trong đó các sản phẩm gia cầm, có thể bị phí nhập khẩu, mức phí đó được điều hành theo pháp luật hiện hành và có thể bị thay đổi vì kết quả thỏa thuận kinh tế.
 • Các nhà xuất khẩu từ các nước EU có trách nhiệm chứng nhận sự đáp ứng sản phẩm của mình với những quy định hiện hành trên lãnh thổ các nước thứ ba về các mặt như: tiêu chuẩn sản phẩm, vệ sinh và an toàn sản xuất, tiêu chuẩn của các xí nghiệp sản xuất. Thêm nữa, bảo đảm thêm an toàn và chất lượng sản phẩm xuất khẩu là chứng nhận do cơ quan thú y nước thành viên thể hiện trên chứng chỉ sức khỏe kèm theo từng sản phẩm cụ thể.
 • Sản phẩm xuất khẩu từ các nước EU bị kiểm tra hải quan chi tiết, trong đó giám sát dây chuyền sản xuất cùng sự đồng nhất với nhãn mác. Phạm vi kiểm tra được xác định trên cơ sở pháp luật nước nhập khẩu sở tại
 • Trong trường hợp có những bệnh lây xác định ở gia súc và những nguy cơ khác có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng sức khỏe thực phẩm hay sức khỏe công dân nước nhập khẩu gia cầm châu âu, nước thứ ba có thể đưa lệnh cấm nhập khẩu tạm thời hoặc hoàn toàn đối với nhóm sản phẩm thực phẩm cụ thể.

Điều kiện nhập khẩu thịt gia cầm sang Trung Quốc

 • Thịt gia cầm có thể nhập khẩu chỉ từ những nhà xuất khẩu đã đăng kí ở ủy ban có thẩm quyền chịu trách nhiệm về chất lượng thực phẩm nhập khẩu sang Trung Quốc (trước đây là AQSIQ – từ tháng ba 2018 AQSIQ đã nhập vào cấu trúc của ủy ban mới thành lập là – SMRA). Thêm nữa , các sản phẩm chỉ có thể bắt nguồn từ những xí nghiệp được ủy ban Trung Quốc CNCA phê duyệt đồng thời có trên danh sách do ủy ban này quản lý. Cơ quan thú y của nước xuất khẩu cũng phải khẳng định sự đáp ứng của xí nghiệp sản xuất và sản phẩm với những đòi hỏi vệ sinh, thú y và chất lượng thích ứng và sản phẩm bắt nguồn từ địa bàn không có bệnh truyền nhiễm gia súc.
 • Nhà xuất khẩu có trách nhiệm trình bày quá trình sản xuất chi tiết, trong đó giấy phép áp dụng một số chất phụ gia cho thực phẩm.
 • Vận chuyển gia súc và sản phẩm nguồn gốc động vật bị kiểm tra chi tiết tại điểm hải quan, trong phạm vi chứng chỉ thú y bắt buộc cho sản phẩm nguồn gốc động vật. Hiện tại vẫn chưa có mẫu chứng chỉ xác định đồng nhất cho gia cầm giữa EU và Trung Quốc. Các nước thành viên đã thỏa thuận mẫu đó trong phạm vi của mình.Cũng có thể có đòi hỏi có chứng chỉ phân tích thành phần sản phẩm của nhóm này.
 • Sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, trong đó là sản phẩm thịt bị đánh giá dưới góc độ thỏa mãn những tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của Trung Quốc qua một hội đồng đặc biệt và chỉ có thể được đưa vào bán sau khi được cấp giấy phép phù hợp.
 • Những nhà nhập khẩu thực phẩm có trách nhiệm ghi giấy tờ về vận chuyển và và bán sản phẩm, trong đó dữ liệu chi tiết của nhà xuất khẩu Châu âu.Giấy tờ như đã kể phải lưu trữ trong thời gian ít nhất sáu tháng sau khi hết hạn sử dụng của sản phẩm đó.
 • Tất cả các sản phẩm thực phẩm nhập vào Trung Quốc, mà không đóng gói lại ở Trung Quốc, phải có nhãn mác bằng tiếng Trung, đúng như những đòi hỏi pháp luật Trung quốc.

Những điều kiện nhập khẩu thịt gia cầm sang Hồng kông

 • Trong trường hợp hợp tác thương mại với Hồng kong,đặc thù bởi việc miễn phần lớn thuế hải quan, cần nên nhớ giữ giới hạn thời gian áp dụng ở Hồng kong cùng với thỏa mãn hàng loạt những thủ tục đăng kí điện tử và ở dạng văn bản giấy cho kiểm tra hai quan.
 • Sản phẩm nguồn gốc động vật nhập khẩu vào Hồng kong phải thỏa mãn hàng loạt những đòi hỏi thú y và hải quan, được xác định bởi những cơ quan thẩm quyền. Mặc dù Hồng kong không áp dụng giới hạn lệ phí cho phần lớn các sản phẩm, cần nhớ và kiểm tra trước những dữ liệu về thuế hải quan có thể đối có với các mặt hàng nhập khẩu.
 • Các nhà nhập khẩu thịt gia cầm có trách nhiệm đăng kí và xin giấy phép nhập khẩu ở Tổng cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường Hồng kong.
 • Ở Hồng kong không có cơ quan trung ương, có quyền về tiêu chuẩn và chỉ tiêu cho hàng thực phẩm. Phần lớn các nguyên tắc hiện hành trên thị trường này là quy định của pháp luật quốc tế. Trước khi bắt đầu hợp tác thương mại cũng cần nhận biết với những đòi hỏi hiện hành, bởi vì trong một số trường hợp ở Hồng kong, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng riêng.
 • Một trong những điều kiện chính của giấy phép buôn bán hàng thực phẩm là cần thiết chỉ ra rằng sản phẩm đó thỏa mãn những điều kiện xác định về sức khỏe, không có phụ chất trong thành phần, hay những điều kiện đóng gói khắt khe. Mỗi lô thịt gia cầm chuyển đi phải có chứng chỉ sức khỏe thú y, trong đó cơ quan thú y nước xuất khẩu chứng nhận thỏa mãn mọi đòi hỏi xác định trên chứng chỉ như vậy. Cũng giống như trường hợp Trung Quốc và trong trường hợp Hồng Kong không có mẫu chứng chỉ xác định đồng nhất về sức khỏe cho gia cầm giữa EU là HK. Các thành viên liên minh đã thỏa thuận mẫu như thế trong phạm vi của mình. Chính quyền có quyền kiểm tra ngẫu nhiên thành phần và chất lượng sản phẩm nhập khẩu vào địa bàn Hồng kong.

Điều kiện nhập khẩu thịt gia cầm sang Việt nam

 • Cả những sản phẩm xuất khẩu, cũng như các xí nghiệp sản xuất ra nó, phải thỏa mãn hàng loạt những đòi hỏi , trong đó có phạm vi dịch tễ và vệ sinh, chứng nhận thỏa mãn các điều kiện an toàn thực phẩm được sản xuất ra.
 • Những sản phẩm nguồn gốc động vật chỉ có thể nhập từ những xí nghiệp nằm ở Liên minh Châu Âu mà đã được đăng kí và có trên danh sách do Tổng Cục tương ứng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Viêt Nam ( NAFQAD) quản lí.
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu cần nộp ít nhất trước 30 ngày. Trước khi nộp tờ khai cần tìm hiểu với những đòi hỏi hiện hành, bởi vì trong trường hợp một số sản phẩm sẽ cần thiết cả những giấy tờ như: hóa đơn, chứng chỉ nguồn gốc và giấy phép nhập khẩu hay giấy phép do cơ quan thẩm quyền cấp.
 • Những sản phẩm nhập khẩu nguồn gốc động vật phải kèm theo chứng chỉ thú y sức khỏe, trong đó ngoài những dữ liệu về lô hàng và vận tải do nhà nhập khẩu kê khai, có tuyên bố của bác sĩ thú y nhà nước của nước gửi hàng, chẳng hạn về việc không có bệnh lây xác định của gia súc cùng bảo đảm về chất lượng sức khỏe cao của sản phẩm. Cũng giống như trong trường hợp hai nước còn lại, cả trong trường hợp Việt nam không có mẫu chứng chỉ sức khỏe đồng nhất xác định giữa EU và Việt Nam. Các nước thành viên đã thỏa thuận mẫu như thế trong phạm vi riêng của mình.
 • Tất cả hàng hóa chở sang Việt nam có thể là đối tượng kiểm tra chúng trước khi cho phép đưa chúng vào thị trường Việt Nam – cả giấy tờ kèm theo lô hàng , cũng như các sản phẩm, cùng với lấy mẫu thử phân tích. Trong trường hợp thịt gia cầm , chính quyền Việt nam có thể đòi hỏi phía nhà xuất khẩu thêm những giấy tờ: chứng chỉ khẳng định tiêu chuẩn của sản phẩm, chứng chỉ kiểm tra vệ sinh và an toàn trong xí nghiệp, chứng chỉ an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn vệ sinh cùng bảng những tiêu chuẩn hiện hành trong xí nghiệp.
 • Trong quan hệ thương mại với Việt nam yếu tố đặc biệt quan trong là sự kiện kí kết cuối năm 2015 thỏa thuận về tự do thương mại ( FTA) giữa Liên minh Châu Âu và Việt nam. Nhờ sự tự do thương mại, chẳng hạn qua việc bỏ rào cản phí hai quan và ngoài hải quan, hàng nhập khẩu, trong đó có thịt gia cầm, chắc chắn sẽ tăng đáng kể. Hợp đồng EVFTA đã đi vào trong năm 2018 và kể từ ngày này trong vòng 10 năm sẽ tự do thương mại trong phạm vi 99% hàng hóa và dịch vụ, trong đó có thịt gia cầm.

Những điều kiện nhập thịt gia cầm sang Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất:

 • Theo thông tin có trên trang web của Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường, trên lãnh thổ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập cho phép nhập khẩu thịt gia cầm từ tất cả các xí nghiệp mà đã được cơ quan thú y thẩm quyền phê duyệt cho buôn bán trên thị trường Liên minh
 • Quá trình đăng kí sản phẩm thực phẩm, trong đó có thịt gia cầm, có thể làm qua hệ thống đăng kí điện tử trên trang web của Bộ Biến đổi khí hậu và Môi trường Emirat (MOCCAE) Phần lớn những quá trình liên quan với nhập khẩu ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất làm trên hệ thống điện tử.
 • Những lô hàng nguồn gốc động vật chuyển đi bị kiểm tra thú y ở ủy ban hải quan, phải kèm theo chứng chỉ sức khỏe và các giấy tờ thích hợp, kể cả chứng chỉ halal.
 • Các nhà sản xuất nước ngoài xuất khẩu sản phẩm thịt sang Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất phải chứng minh là xí nghiệp đó bị kiểm tra và được phê duyệt đúng với những nguyên tắc hồi giáo halal bởi hiệp hội tín ngưỡng được chính quyền Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất công nhận
 • Dữ liệu bản quyền của tất cả các nhà nhập khẩu, và cả các công ty nội địa , các đại diện thẩm quyền và tạp chí có trong hệ thống điện tử của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
 • Hàng hóa nhập vào nguồn gốc hoặc sản xuất với sự hợp tác với Israel bi nghiêm cấm
Nguồn Źródła:

This website has been prepared for the purpose of the program which was financed in 2016-2019 from the European Union and the Republic of Poland, as well as from the Poultry Meat Promotion Fund.